Samenwerkingspartners

Colourful Children werkt graag samen met anderen die zich ook inzetten voor de kansarme kinderen in het zuiden van India, in Tamil Nadu. Zo zijn er samenwerkingsinitiatieven ontstaan met Cello (een organisatie voor mensen met een beperking in Brabant), met het Liliane Fonds en met de Expertisegroep Speciaal onderwijs Utrecht.

Ook zijn er nieuwe projecten ontstaan in hetzelfde gebied voor dezelfde doelgroep kinderen: de Stichting Anbagam, Stichting Biezonder Wijs in Tilburg en De Stichting Marten en Dimitri.

Daarnaast werkten we samen met landelijke organisaties zoals Cordaid, Wilde Ganzen, Impulsis en  ook met de Stichting Peter van Geel. Maar ook lokaal in Den Bosch hebben we veel ondersteuning gekregen van o.a. Vincentius en de gemeente Den Bosch.

Een korte omschrijving van de belangrijkste samenwerkingspartners op dit moment, leest u hieronder.

Cello

Cello is een van de grotere instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking in Brabant. Bij Cello werken we aan een goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Hoe je wil wonen, werken, leren en ontspannen? En wat heb je daarbij nodig? Daarmee gaan medewerkers van Cello mee aan de slag, samen met de voor jou belangrijke mensen.

Tussen Colourful Children, Cello en het Liliane Fonds is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend om het Colourful Children-huis in Nallur professioneel te ondersteunen.

In de jaren 2010-2015 zijn 1of 2 keer per jaar twee professionele medewerkers van Cello voor 2 à 3 weken naar het Colourful Children huis geweest. Daarna is de frequentie wat meer afgenomen. Zij hebben vraaggericht en ondersteunende werkzaamheden verricht aan het staf op het gebied van bijvoorbeeld fysiotherapie, autisme, sociaal emotioneel functioneren en meervoudige beperkingen. Zij hebben meegewerkt in de klassen of training gegeven aan het toenmalige team van zusters en teachers. Voor de medewerkers van Cello keer op keer een zeer bijzondere ervaring die ze verder uit hebben gedragen binnen hun organisatie.

Voor meer informatie over Cello gaat u naar www.cello-zorg.nl

 Liliane Fonds


Het Liliane Fonds wil de wereld openen voor kinderen en jongeren met een beperking in ontwikkelingslanden, zodat ze kunnen meedoen en meetellen in hun gemeenschap.
Het Lilianefonds is in ’s-Hertogenbosch gevestigd. Dus naast de deur van Stichting Colourful Children.
Colourful Children heeft het Liliane Fonds gevraagd hulp te bieden aan haar kinderen. De Sisters of St. Anne zijn partner geworden van het Liliane fonds. Tussen Colourful Children, Cello en het Liliane Fonds is in 2011 een samenwerkingsovereenkomst getekend om het Colourful Children-huis in Nallur professioneel te ondersteunen.

In 2020 gaat het Liliane Fonds samen met de stichting Colourful Children een kunstexpositie organiseren waarvan de helft van de opbrengst gaat naar ‘onze kinderen’ met een beperking.

Voor meer informatie over het Liliane Fonds gaat u naar www.lilianefonds.nl

Expertisegroep Speciaal Onderwijs Utrecht

Wij richten ons op:

  • De aanschaf van ontwikkelingsmaterialen voor de leerlingen en het onderhoud daarvan.
  • Het ondersteunen van de directie in de begeleiding van het team en oudercontacten.
  • Het meedenken over de ontwikkeling van het onderwijs en de manier waarop de leerlingen hun toekomst kunnen invullen in de maatschappij of in een beschermde omgeving.
  • Het coachen van de leraren in hun kijk op het kind en zijn/haar ontwikkeling.
  • Het klassenmanagement.

Doordat wij er vanaf 2011 minstens 1x per jaar komen, is er inmiddels een vertrouwensrelatie ontstaan waarin mogelijkheden zijn voor vruchtbare uitwisseling. Door de afstemming met elkaar op de inhoud van de werkzaamheden, kunnen wij zeggen dat er veel goede ontwikkelingen zijn in Nallur op onderwijsgebied.

Er is in 2017 een school bijgekomen die op de zelfde manier gebruik maakt van onze begeleiding: Nirmal  Special School in Amaravathipudur, Devakottai.  

Stichting Anbagam

Stichting Anbagam Nederland heeft zich ontfermd over het drukkerijproject voor mensen met een verstandelijke beperking in Madurai, gevestigd in St Anne’s locatie Anbagam.
Hier krijgen kinderen met een verstandelijke beperking scholing en onderdak, en worden zij gestimuleerd in hun. De kinderen worden creatief en motorisch gestimuleerd met handvaardigheid, sport en spel, dansen, muziek en fysiotherapie.

Bij hun bezoek in India werden Mark Thuring en Sakira Lanting gegrepen door de activiteiten van de drukkerij zoals opgezet door de sisters. Hier werd de zo belangrijke link gelegd tussen mensen met een verstandelijke beperking en de reguliere maatschappij.
Stichting Anbagam ondersteunt dit project van harte op meerdere fronten. Zo worden geregeld bezoeken afgelegd om de exploitatie van de drukkerij te verbeteren en werd in 2014 zelfs een grote Heidelberger drukpers vanuit Nederland naar India verscheept om de drukkerij in staat te stellen een grote kwaliteitsslag te maken.

Stichting Biezonderwijs Tilburg

In 2014 werd door vertegenwoordigers van de Stichting Biezonderwijs in Tilburg de kiem gelegd voor het uitleveren van kennis aan de studenten van het SBT College (lerarenopleiding speciaal onderwijs) van de stichting Anbagam (een instituut van de zusterorde van Saint Anne ) in Madurai, Zuid-India. Naast dit college beheert deze stichting een internaat voor verstandelijk beperkte kinderen en volwassenen, twee werkvoorzieningen (drukkerij en perserij) op het eigen terrein en een speciale school in de stad.

De afgelopen jaren zijn in februari/maart en oktober/november 2 groepjes van 3 (allen gespecialiseerde krachten uit het speciaal onderwijs) weer actief geweest binnen de opleidingsschool voor leerkrachten speciaal onderwijs van Anbagam (SBT college) en zijn er symposiadagen voor de regio verzorgd door deze groepjes. Door de regelmaat van 2 keer per jaar input van onze mensen zien we, langzaam maar zeker, ontwikkelingen in het kijken naar en werken met kinderen met beperkingen ontstaan binnen deze setting. Door verschillende lichtingen studenten en leerkrachten te bereiken hopen we op een inktvlekwerking in de regio. De thema’s die, in verschillende vormen en verdiepingsgraden en middels veel praktische oefeningen, behandeld worden zijn:

  • denken in kansen i.p.v. problemen
  • samenwerken binnen de scholen
  • omgaan met prikkelgevoeligheid, autisme, verstandelijke beperking, adhd, hechtingsproblematiek etc.
  • werken met diversiteit binnen de groep
  • positieve gedragsbeïnvloeding versus correctie

Het blijft een feest om te werken met de studenten en leerkrachten uit de regio: zij zijn zeer leergierig en nemen enthousiast deel aan alle praktische oefeningen! Meer dan voldoende reden voor ons om dit voort te zetten!

Stichting Marten & Dimitri

Stichting Marten & Dimitri heeft als doelstelling onder meer “het financieren of financieel helpen realiseren van de bouw of –verbouw van accommodaties”. Toen Ton Verhoeven in 2015 voor de derde keer Zuid India bezocht kwam hij ook in Amaravathipudur, waar de Sisters van St Anne ook een huis beheren voor verstandelijk beperkte kinderen. Deze accommodatie was dermate minimaal dat ter plekke werd besloten hier een adequaat huis te bouwen wat in samenwerking met de Congregatie van St Anne door de stichting Marten & Dimitri werd gerealiseerd. Bij zijn 4e bezoek in 2017 kon het geheel nieuw gebouwde huis voor 70 kinderen al worden geopend.
Nu is het een fantastische plek geworden met goede voorzieningen voor leren en spelen. Goed meubilair, een prachtige speeltuin, recent nog uitgebreid met zonnepanelen en uitgebreide sportfaciliteiten.  

Wilde Ganzen

Ontwikkelingssamenwerking: dat is waar Wilde Ganzen voor staat. Er leven zo’n 2 miljard mensen in armoede op deze wereld. Een onrecht dat bestreden moet worden.

Daarom helpt Wilde Ganzen deze mensen in ontwikkelingslanden een beter bestaan op te bouwen. Dat doet Wilde Ganzen samen met betrokken Nederlanders, samen met o.a. Colourful Children.

Wilde Ganzen stuurt zelf geen mensen naar ontwikkelingslanden, maar steunt kleinschalige projecten. Door deze projecten worden heel praktische problemen opgelost, waar mensen direct profijt van hebben. We brengen scholen die een concreet project willen ondersteunen in contact met Wilde Ganzen.

Voor meer informatie over Wilde Ganzen gaat u naar www.wildeganzen.nl

Pin It on Pinterest

Share This